• tin-tuc-4
  • tin-tuc-5
  • Tập huấn kĩ năng vận động chính sách cho cán bộ xã và nông dân nòng cốt của 3 tỉnh.
  • Phân ủ hữu cơ vi sinh: an toàn, tiết kiệm và hiệu quả
  • Nông dân huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên thăm nhóm tín dụng tiết kiệm tại tỉnh Phú Thọ.

Hoạt động của dự án


Cây lát hoa và mô hình trồng rừng hỗn loài trên đất dốc

Cây lát hoa là một trong những cây lâm nghiệp được đánh giá đem lại hiệu quả kinh tế. Trong khuôn khổ dự án, Trung tâm CERDA với kinh nghiệm hỗ trợ và phát triển rừng, các vấn đề như tính hợp pháp của các sản phẩm gỗ địa phương, trồng rừng để góp phần giảm thiểu tác động của biến đối khí hậu đã hỗ trợ thành lập nhóm 22 hộ nông dân thử nghiệm xây dựng  mô hình trồng rừng hỗn loài trên đất dốc.