In bài này

Các hoạt động can thiệp

SRD, CSDM và CERDA sẽ triển khai dự án tại các địa bàn khác nhau nhưng tất cả các hoạt động can thiệp của ba tổ chức tại ba tỉnh sẽ bám sát và nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra trên ba lĩnh vực hoạt động là: sinh kế bền vững, quản trị cộng đồng và bình đẳng giới.

Các hoạt động can thiệp của CSDM tại Hòa Bình

 • Hỗ trợ xây dựng các tổ nhóm cộng đồng (TCCĐ)
 • Xây dựng năng lực cho Ban quản lý
 • Nâng cao nhận thức cho người dân và các TCCĐ
 • Tập huấn kĩ năng làm việc theo nhóm
 • Hỗ trợ vốn vay và kĩ thuật cho các nhóm sở thích thực hiện và phát triển mô hình chế biến sản phẩm thức ăn chăn nuôi dạng viên, mô hình sản xuất rau củ quả sạch, mô hình nuôi lợn đen địa phương.
 • Tập huấn các kĩ thuật chăn nuôi, trồng trọt, thu hoạch và bảo quản sản phẩm sau thu hoạch
 • Tổ chức các đợt tham quan mô hình phát triển sinh kế 

Các hoạt động can thiệp của SRD tại Phú Thọ

 • Thành lập các tổ chức cộng đồng (TCCĐ)
 • Xây dựng điều lệ của các TCCĐ
 • Lựa chọn và xây dựng năng lực cho Ban quản lý cộng đồng, chú trọng xây dựng năng lực để phụ nữ tham gia.
 • Tổ chức các khóa tập  huấn về phương pháp lập kế hoạch có sự tham gia, dân chủ cơ sở
 • Xây dựng năng lực về các kĩ năng đối thoại chính sách giữa chính quyền địa phương và người dân cho các lãnh đạo và thành viên của các TCCĐ
 • Hỗ trợ triển khai các ý tưởng dân chủ cơ sở tại địa phương
 • Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện sinh kế thông qua hỗ trợ các dịch vụ, kĩ năng tiếp thị, vốn vay, xây dựng năng lực và thành lập các mô hình thử nghiệm cũng như quảng cáo, tiếp cận thị trưởng hàng hóa nông sản, ưu tiên các hộ phụ nữ nghèo khó khăn.
 • Tăng cường sự tham gia của người dân tộc thiểu số vào các diễn đàn/ mạng lưới của người dân tộc thiểu số, đặc biệt phụ nữ.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ thông tin chi tiết của các tổ chức cộng đồng của người dân tộc thiểu số tại ba tỉnh. Xuất bản các tờ tin địa phương về các kết quả và thông tin của dự án 06 tháng/ lần
 •    Nâng cao nhận thức của các nhà hoạch định chính sách về TCCĐ thông qua các chuyến tham quan nghiên cứu và tài liệu hóa

Các hoạt động can thiệp của CERDA tại Thái Nguyên

 • Hình thành các tổ chức cộng đồng (TCCĐ) tiến tới thành lập và xây dựng các hợp tác xã (HTX) kiểu mới
 • Xây dựng năng lực quản trị cộng đồng trong HTX. Đào tạo xây dựng năng lực quản trị cộng đồng thông qua các hoạt động lập kế hoạch và rà soát có sự tham gia định kì, hội thảo tập huấn, họp cấp tổ tự quản.
 • Hỗ trợ tiếp cận với các chính sách của Nhà nước tốt hơn.
 • Hoạt động sinh kế Cacbon thấp, giảm chi phí trong sản xuất thông qua một số liên kết như sản xuất khoai tây hàng hóa, thử nghiệm sản xuất gừng, canh tác lúa cải tiến.
 • Vận động chính sách