In bài này

Mục tiêu dự án

Các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam hướng tới sinh kế của cộng đồng các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc là một dự án phát triển cộng đồng hiện đang hỗ trợ hơn 2.000 hộ gia đình dân tộc thiểu số nghèo ở khu vực nông thôn miền núi phía Bắc Việt Nam. Nguồn tài trợ dự án từ tổ chức Manos Unidas (Tây Ban Nha) thông qua ba tổ chức Phi chính phủ Việt Nam triển khai bao gồm Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD), Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển vùng cao (CERDA) và Trung tâm Phát triển Bền vững Miền núi (CSDM). Dự án được thực hiện bắt đầu từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 6 năm 2014 tại ba tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình và Thái Nguyên.

Mỗi tổ chức sẽ phụ trách triển khai hoạt động tại một tỉnh, cụ thể:

              Trung tâm SRD triển khai hoạt động tại tỉnh Phú Thọ và đóng vai trò điều phối chung các hoạt động chung của dự án

              Trung tâm CERDA triển khai tại tỉnh Thái Nguyên và

              Trung tâm CSDM thực hiện dự án tại tỉnh Hòa Bình.

Mặc dù triển khai tại các địa bàn khác nhau, song cả ba tổ chức đều hướng tới một mục tiêu lâu dài đó là xây dựng và phát triển các tổ chức cộng đồng (viết tắt TCCĐ) vững mạnh tại các xã dự án trên địa bàn ba tỉnh, nhằm hỗ trợ cộng đồng các dân tộc thiểu số, đặc biệt là người dân nghèo và phụ nữ tham gia có hiệu quả trong phát triển sinh kế bền vững và quản trị địa phương.

Mục tiêu cụ thể:

  • Nâng cao năng lực cho các tổ chức cộng đồng để tăng khả năng phân tích, thích ứng, giải quyết các vấn đề cũng như huy động có hiệu quả các nguồn lực địa phương nhằm cải thiện sinh kế của đồng bào dân tộc.
  • Tăng cường năng lực cho các tổ chức cộng đồng nhằm hướng tới phát triển sinh kế bền vững, phát triển các sản phẩm tiềm năng của địa phương và tạo giá trị gia tăng trong sản xuất nông lâm nghiệp
  • Cải thiện sự hợp tác kết nối giữa các tổ chức cộng đồng tại ba địa bàn dự án nhằm phát triển sinh kế và góp phần quản trị cộng đồng tốt hơn.
  • Tài liệu hóa kết quả dự án để nâng cao nhận thức về những thành công của dự án đồng thời đẩy mạnh sự hợp tác của các nhà hoạch định chính sách và các tổ chức xã hội dân sự, từ đó hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong hoạt động xóa đói giảm nghèo và quản trị cộng đồng.